พ.ค.
30

กิจกรรม Gate Keeper : การให้ความรู้ ทักษะการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต/การป้องกันการฆ่าตัวตายสำเร็จ  ในบทบาท อสม

มี.ค.
25

MOIT 17 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารฯ

MOIT 17 ข้อ 1.2 รายงานผลการกำกับติดตามแผนป้องกันการทุจริตฯ (2)

MOIT 17 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ

MOIT 17 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารฯจริยธรรม

MOIT 17 ข้อ 2.2 รายงานผลการกำกับติดตาม แผนจริยธรรมฯ -OK (2)

MOIT 17 ข้อ 2.2 รายงานผลการกำกับติดตาม แผนจริยธรรมฯwebsite

MOIT 17 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ

MOIT16-ข้อ2.2-แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม3พย65

มี.ค.
25

MOIT15 ข้อ1.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดเพื่ออขออนุมัติแผนและแผยแพร่

MOIT15 ข้อ1.2 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริต web

MOIT15 ข้อ1.2 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริต

MOIT15 ข้อ1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT15 ข้อ2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดเพื่ออขออนุมัตชมรมจริย

MOIT15 ข้อ2.2 แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม

MOIT15 ข้อ3.2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ที่ นน 0833.01 คำสั่ง จริยธรรม

7-ส่งสำเนาคำสั่งฯคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม สสจ

9-การดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการทุจร สสจ

มี.ค.
25

MOIT1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาติแผยแพร่

MOIT2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง1

MOIT2 ผังกระบวนการยืมพัสดุและแบบฟอร์มการยืมพัสดุ

MOIT3 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง2

MOIT4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

MOIT5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

  •  

    นายฉลองชัย สิทธิวัง
    สาธารณสุขอำเภอแม่จริม
     

  •