ก.ย.
13

MOIT1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ

MOIT2-1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ OK

MOIT2-2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

MOIT2-3 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาค OK

MOIT2-4 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัย OK

MOIT2-5 มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย สนับสนุน OK

MOIT2-6 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล OK

MOIT2-7 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ OK

MOIT3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน-4

MOIT4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์-4

ก.ย.
13

8.1 บันทึกข้อความ ดีเด่น ดีมาก

8.1 บันทึกข้อความ ดีเด่น ดีมาก14มิย

8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี

8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีรอบ1 ปี65

8.2 สสจ ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี

8.3 บันทึกข้อความ แจ้ง รพสต ดีเด่น ดีมาก 14มิย65

8.3 บันทึกข้อความ แจ้ง รพสต ดีเด่น ดีมาก

8.4 เผยแพร่เวปไซด์ ไตร4 สสจ แจ้ง ดีเด่น ดีมาก 1-2565 7มิย65

ก.ย.
13

MOIT1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ ตค-ธค64

1. สขร 1 เดือน ตค 64

1. สขร 1 เดือน พย 64

1. สขร 1 เดือน ธค 64

MOIT3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตร 1

MOIT1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ มค-มีค65

1. สขร 1 เดือน มค 65

1. สขร 1 เดือน กพ 65

1. สขร 1 เดือน มีค 65

MOIT3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตร 2

MOIT1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ เมย-มิย65

1. สขร 1 เดือน เมย 65

1. สขร 1 เดือน พค 65

1. สขร 1 เดือน มิย 65

MOIT3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตร 3

MOIT1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ กค-กย65

1. สขร 1 เดือน กค.65

1. สขร 1 เดือน สค.65

1. สขร 1 เดือน กย 65

MOIT3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตร 4

ก.ย.
13

MOIT4.1.1_บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

MOIT4.1.2_หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน

MOIT4.1.3_แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

MOIT4.1.4_มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

MOIT4.1.5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT4.2-1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ขออนุญาตเปยแพร่เวปไซต์ ไตร 1

MOIT4.2-1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ขออนุญาตเปยแพร่เวปไซต์ ไตร 2

MOIT4.2-1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ขออนุญาตเปยแพร่เวปไซต์ ไตร 3

MOIT4.2-1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ขออนุญาตเปยแพร่เวปไซต์ ไตร 4

MOIT4.2-1บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่3เดือน

MOIT4.2-2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบดำเนินงาน_1

MOIT4.2-2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบดำเนินงาน_2

MOIT4.2-2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบดำเนินงาน_3

MOIT4.2-2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบดำเนินงาน_4

MOIT4.2-2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน_2

MOIT4.2-2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน_3

MOIT4.2-2รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน_1

MOIT4.2-2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน_4

MOIT4.2-3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT4.2-3_แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน3เดือน

MOIT4.3-1 ขอออนุญาตนำเผยแพร่บนเวปไซต์ของหน่วยงาน

MOIT4.2-3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 4

MOIT4.3-1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทาง

MOIT4.3-2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

MOIT4.3-3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

 

  •  

    นายฉลองชัย สิทธิวัง
    สาธารณสุขอำเภอแม่จริม
     

  •