ฉลองชัย สิทธิวัง's page

พ.ค.
30

กิจกรรม Gate Keeper : การให้ความรู้ ทักษะการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต/การป้องกันการฆ่าตัวตายสำเร็จ  ในบทบาท อสม

มี.ค.
25

MOIT4 บันทึกข้อความแจ้งเวียน4

MOIT5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์4

MOIT1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์4

MOIT1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์

MOIT2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม

MOIT3 คู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญกาการล่วงละเมิดทางเพศ

MOIT4 บันทึกข้อความแจ้งเวียน

MOIT5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

มี.ค.
25

แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานฯ ปีงบฯ 66 (1)

MOIT15 ข้อ2.2 แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม4

MOIT 17 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ4

MOIT 17 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารฯจริยธรรม4

MOIT 17 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ4

MOIT 17 ข้อ 1.2 รายงานผลการกำกับติดตามแผนป้องกันการทุจริตฯ 4

MOIT 17 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารฯ4

MOIT 17 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารฯ

MOIT 17 ข้อ 1.2 รายงานผลการกำกับติดตามแผนป้องกันการทุจริตฯ (2)

MOIT 17 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ

MOIT 17 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารฯจริยธรรม

MOIT 17 ข้อ 2.2 รายงานผลการกำกับติดตาม แผนจริยธรรมฯ -OK (2)

MOIT 17 ข้อ 2.2 รายงานผลการกำกับติดตาม แผนจริยธรรมฯwebsite

MOIT 17 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ

MOIT16-ข้อ2.2-แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม3พย65

มี.ค.
25

MOIT15 ข้อ1.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดเพื่ออขออนุมัติแผนและแผยแพร่

MOIT15 ข้อ1.2 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริต web

MOIT15 ข้อ1.2 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริต

MOIT15 ข้อ1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT15 ข้อ2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดเพื่ออขออนุมัตชมรมจริย

MOIT15 ข้อ2.2 แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม

MOIT15 ข้อ3.2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ที่ นน 0833.01 คำสั่ง จริยธรรม

7-ส่งสำเนาคำสั่งฯคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม สสจ

9-การดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการทุจร สสจ

  •  

    นายฉลองชัย สิทธิวัง
    สาธารณสุขอำเภอแม่จริม
     

  •