ฉลองชัย สิทธิวัง's page

ก.ย.
13

MOIT1-1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งและมีการขออนุญาตินำแผยแพร่บนเว็บไซต์ OK

MOIT1-2 แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน OK

MOIT1-3 หนังสือแจ้งเวียน OK

MOIT1-4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน OK

MOIT1-5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ OK

MOIT2-1 แนวทางการดำเนเนกิจกรรมชมรม Strong OK

MOIT2-2 รายชื่อสมาชิก STRONG OK

MOIT2-3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สสอ.แม่จริม OK

MOIT2-4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ก.ย.
13

MOIT16 ข้อ1.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดเพื่ออขออนุมัติแผนและแผยแพร่ -ok

MOIT16 ข้อ1.2 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริต -OK

MOIT16 ข้อ1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซ -OK

MOIT16 ข้อ2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดเพื่ออขออนุมัติแผนและแผยแพร -OK

MOIT16 ข้อ2.2 แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม OK

MOIT16 ข้อ3.2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ OK

คำสั่ง จริยธรรม สสจ น่าน

ที่ นน 0833.01 คำสั่ง จริยธรรม

  •  

    นายฉลองชัย สิทธิวัง
    สาธารณสุขอำเภอแม่จริม
     

  •