Archive for the ‘ITA’ Category

มี.ค.
25

MOIT1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ

MOIT2-1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ OK

MOIT2-2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

MOIT2-3 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาค OK

MOIT2-4 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัย OK

MOIT2-5 มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย สนับสนุน OK

MOIT2-6 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล OK

MOIT2-7 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

MOIT3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

MOIT4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

มี.ค.
25

2.2 นโยบายหน่วยงานคุณธรรม- OK

MOIT1-1 บันทึกข้อความลงนามนโบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด

MOIT1-2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด -OK

MOIT1-3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตร1

MOIT1-3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตร2

MOIT2-1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคลของหน่วยงาน

MOIT2-2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

MOIT2-2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

MOIT2-3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

มี.ค.
25

MOIT4.1.2_หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน1

MOIT4.1.3_แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

MOIT4.1.3_แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน0

MOIT4.1.3_แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน1

MOIT4.1.3_แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน2

MOIT4.1.4_แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน จ้างเหมา

MOIT4.1.4_แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน วัสดุ

MOIT4.1.4_มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ1

MOIT4.1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT4.2-1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ขออนุญาตเปยแพร่เวปไซต์ ไตร 1

MOIT4.2-1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ขออนุญาตเปยแพร่เวปไซต์ ไตร 2

MOIT4.2-1.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ขออนุญาตเปยแพร่เวปไซต์ งบลงทุน.docx

MOIT4.2-1.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ขออนุญาตเปยแพร่เวปไซต์ งบลงทุน2

MOIT4.2-2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบดำเนินงาน_1.docx

MOIT4.2-2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบดำเนินงาน_2

MOIT4.3.2 วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท

MOIT4.3.2แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

MOIT4.3-1 ขอออนุญาตนำเผยแพร่บนเวปไซต์ของหน่วยงาน.docx

MOIT4.3-1 ขอออนุญาตนำเผยแพร่บนเวปไซต์ของหน่วยงาน

MOIT4.3-1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทาง

MOIT4.3-2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

MOIT4.3-3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 1

MOIT4.3-3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 2

  •  

    นายฉลองชัย สิทธิวัง
    สาธารณสุขอำเภอแม่จริม
     

  •