มี.ค.
25

MOIT 17 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารฯ

MOIT 17 ข้อ 1.2 รายงานผลการกำกับติดตามแผนป้องกันการทุจริตฯ (2)

MOIT 17 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ

MOIT 17 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารฯจริยธรรม

MOIT 17 ข้อ 2.2 รายงานผลการกำกับติดตาม แผนจริยธรรมฯ -OK (2)

MOIT 17 ข้อ 2.2 รายงานผลการกำกับติดตาม แผนจริยธรรมฯwebsite

MOIT 17 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ

MOIT16-ข้อ2.2-แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม3พย65

Add reply

  •  

    นายฉลองชัย สิทธิวัง
    สาธารณสุขอำเภอแม่จริม
     

  •