ก.ย.
13

MOIT1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ ตค-ธค64

1. สขร 1 เดือน ตค 64

1. สขร 1 เดือน พย 64

1. สขร 1 เดือน ธค 64

MOIT3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตร 1

MOIT1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ มค-มีค65

1. สขร 1 เดือน มค 65

1. สขร 1 เดือน กพ 65

1. สขร 1 เดือน มีค 65

MOIT3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตร 2

MOIT1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ เมย-มิย65

1. สขร 1 เดือน เมย 65

1. สขร 1 เดือน พค 65

1. สขร 1 เดือน มิย 65

MOIT3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตร 3

MOIT1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ กค-กย65

1. สขร 1 เดือน กค.65

1. สขร 1 เดือน สค.65

1. สขร 1 เดือน กย 65

MOIT3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตร 4

Add reply

  •  

    นายฉลองชัย สิทธิวัง
    สาธารณสุขอำเภอแม่จริม
     

  •