ก.ย.
13

MOIT4.1.1_บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

MOIT4.1.2_หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน

MOIT4.1.3_แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

MOIT4.1.4_มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

MOIT4.1.5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT4.2-1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ขออนุญาตเปยแพร่เวปไซต์ ไตร 1

MOIT4.2-1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ขออนุญาตเปยแพร่เวปไซต์ ไตร 2

MOIT4.2-1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ขออนุญาตเปยแพร่เวปไซต์ ไตร 3

MOIT4.2-1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ขออนุญาตเปยแพร่เวปไซต์ ไตร 4

MOIT4.2-1บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่3เดือน

MOIT4.2-2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบดำเนินงาน_1

MOIT4.2-2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบดำเนินงาน_2

MOIT4.2-2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบดำเนินงาน_3

MOIT4.2-2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบดำเนินงาน_4

MOIT4.2-2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน_2

MOIT4.2-2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน_3

MOIT4.2-2รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน_1

MOIT4.2-2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน_4

MOIT4.2-3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT4.2-3_แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน3เดือน

MOIT4.3-1 ขอออนุญาตนำเผยแพร่บนเวปไซต์ของหน่วยงาน

MOIT4.2-3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 4

MOIT4.3-1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทาง

MOIT4.3-2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

MOIT4.3-3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

 

Add reply

  •  

    นายฉลองชัย สิทธิวัง
    สาธารณสุขอำเภอแม่จริม
     

  •