ก.ย.
13

MOIT1-1 ข้อมูลผู้บริหาร

MOIT1-2 นโยบายของผู้บริหาร

MOIT1-3 โครงสร้างหน่วยงาน

MOIT1-4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมาย

MOIT1-5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน

MOIT1-6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่

MOIT1-7 ข้อมูลการติดต่อ

MOIT1-8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

MOIT2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

MOIT3 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

MOIT4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

MOIT5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ พ.ศ.2564

MOIT6 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม

MOIT7 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม(2561-2580)

MOIT8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

MOIT9 แผนปฏิบัติการประจำปี 2565

MOIT10 แผนการเงินการคลัง 2565

MOIT11 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

MOIT12 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

MOIT13 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

MOIT14 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ

MOIT15 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

MOIT16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

MOIT17-1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

MOIT17-2 แผนการเงินการคลัง 2565

MOIT17-3 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

MOIT17-4 ส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

MOIT1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ ตค-สค65

1. สขร 1 เดือน กพ 65

1. สขร 1 เดือน ตค 64

1. สขร 1 เดือน ธค 64

1. สขร 1 เดือน พค 65

1. สขร 1 เดือน พย 64

1. สขร 1 เดือน มค 65

1. สขร 1 เดือน มิย 65

1. สขร 1 เดือน มีค 65

1. สขร 1 เดือน เมย 65

1. สขร 1 เดือน กค.65

1. สขร 1 เดือน สค.65

1. สขร 1 เดือน กย 65

 

Add reply

  •  

    นายฉลองชัย สิทธิวัง
    สาธารณสุขอำเภอแม่จริม
     

  •