ก.ย.
13

MOIT1-1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งและมีการขออนุญาตินำแผยแพร่บนเว็บไซต์ OK

MOIT1-2 แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน OK

MOIT1-3 หนังสือแจ้งเวียน OK

MOIT1-4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน OK

MOIT1-5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ OK

MOIT2-1 แนวทางการดำเนเนกิจกรรมชมรม Strong OK

MOIT2-2 รายชื่อสมาชิก STRONG OK

MOIT2-3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สสอ.แม่จริม OK

MOIT2-4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

Add reply

  •  

    นายฉลองชัย สิทธิวัง
    สาธารณสุขอำเภอแม่จริม
     

  •