ก.ย.
13

MOIT1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ

MOIT2-1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ OK

MOIT2-2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

MOIT2-3 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาค OK

MOIT2-4 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัย OK

MOIT2-5 มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย สนับสนุน OK

MOIT2-6 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล OK

MOIT2-7 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ OK

MOIT3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน-4

MOIT4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์-4

Add reply

  •  

    นายฉลองชัย สิทธิวัง
    สาธารณสุขอำเภอแม่จริม
     

  •