มี.ค.
25

MOIT1 บันทึก ลงนามประกาศดีเด่น ดีมาก12566

276-การประเมินผลการปฏิบัติราชการ1 2566

Moit3หลักฐานประกาศ ดีเด่น ดีมาก

MOIT1 บันทึก ลงนามประกาศดีเด่น ดีมาก

MOIT2 บันทึกข้อประกาศดีเด่น ดีมาก

MOIT4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์3

01-หนังสือแจ้งจาก สสจ น่าน02-ประกาศดีเด่น-ดีมาก (1 ต.ค.65)

02-ประกาศดีเด่น-ดีมาก (1 ต.ค.65)

Add reply

  •  

    นายฉลองชัย สิทธิวัง
    สาธารณสุขอำเภอแม่จริม
     

  •