มี.ค.
25

MOIT4 บันทึกข้อความแจ้งเวียน4

MOIT5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์4

MOIT1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์4

MOIT1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์

MOIT2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม

MOIT3 คู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญกาการล่วงละเมิดทางเพศ

MOIT4 บันทึกข้อความแจ้งเวียน

MOIT5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

Add reply

  •  

    นายฉลองชัย สิทธิวัง
    สาธารณสุขอำเภอแม่จริม
     

  •