มี.ค.
25

MOIT15 ข้อ1.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดเพื่ออขออนุมัติแผนและแผยแพร่

MOIT15 ข้อ1.2 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริต web

MOIT15 ข้อ1.2 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริต

MOIT15 ข้อ1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT15 ข้อ2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดเพื่ออขออนุมัตชมรมจริย

MOIT15 ข้อ2.2 แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม

MOIT15 ข้อ3.2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ที่ นน 0833.01 คำสั่ง จริยธรรม

7-ส่งสำเนาคำสั่งฯคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม สสจ

9-การดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการทุจร สสจ

Add reply

  •  

    นายฉลองชัย สิทธิวัง
    สาธารณสุขอำเภอแม่จริม
     

  •