มี.ค.
25

MOIT1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาติแผยแพร่

MOIT2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง1

MOIT2 ผังกระบวนการยืมพัสดุและแบบฟอร์มการยืมพัสดุ

MOIT3 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง2

MOIT4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

MOIT5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

Add reply

  •  

    นายฉลองชัย สิทธิวัง
    สาธารณสุขอำเภอแม่จริม
     

  •