ธ.ค.
26

แจ้งกรอบงบลงทุน2566

MOIT4.1.2_หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน1

MOIT4.2-1 หนังสือรายงานผู้บริหารแจ้งแผนชื้อจ้าง

MOIT4.1.3_แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน0

MOIT4.1.3_แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน1

MOIT4.1.3_แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน2

MOIT4.1.4_แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน จ้างเหมา

MOIT4.1.4_แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน วัสดุ

MOIT4.1.4_มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ1

MOIT4.1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT4.2-1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ขออนุญาตเปยแพร่เวปไซต์ ไตร 1

MOIT4.2-1.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ขออนุญาตเปยแพร่เวปไซต์ งบลงทุน.docx

MOIT4.2-2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบดำเนินงาน_1.docx

MOIT4.3.2 วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท

MOIT4.3.2แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

MOIT4.3-1 ขอออนุญาตนำเผยแพร่บนเวปไซต์ของหน่วยงาน.docx

MOIT4.3-1 ขอออนุญาตนำเผยแพร่บนเวปไซต์ของหน่วยงาน

MOIT4.3-1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทาง

MOIT4.3-2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

MOIT4.3-3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 1

Add reply

  •  

    นายฉลองชัย สิทธิวัง
    สาธารณสุขอำเภอแม่จริม
     

  •