ธ.ค.
26

MOIT1-1 ข้อมูลผู้บริหาร

MOIT1-2 นโยบายผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จริม13ธค65

MOIT1-3 โครงสร้างหน่วยงาน

MOIT1-4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมาย

MOIT1-5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน

MOIT1-6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่

MOIT1-7 ข้อมูลการติดต่อ

MOIT1-8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

MOIT2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

MOIT3 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

MOIT4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

MOIT5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ พ.ศ.2564

MOIT6 อินโฟกราฟฟิก หน่วยงาน

MOIT7 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม(2561-2580)

MOIT8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

MOIT4.9 หนังสือรายงานผู้บริหารแผนปฏิบัติ66

MOIT9 แผนปฏิบัติการประจำปี 20ธค65

MOIT10 งบแผนการเงินการคลัง 2566

MOIT4.11 หนังสือรายงานผู้บริหารแผนเงิน

MOIT10 ปกแผนการเงินการคลัง 2566

MOIT10 แผนการเงินการคลัง 2566

MOIT10 แผนการเงินการคลัง 2566จ้างเหมา

MOIT10 แผนการเงินการคลัง 2566วัสดุ

MOIT11 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

MOIT12 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

MOIT13 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

MOIT14 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ

MOIT15 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

MOIT16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.doc

MOIT17-1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง65

MOIT17-2 แผนการเงินการคลัง 2566

MOIT17-3 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

MOIT17-4 ส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Add reply

  •  

    นายฉลองชัย สิทธิวัง
    สาธารณสุขอำเภอแม่จริม
     

  •