ธ.ค.
26

MOIT1-1 ข้อมูลผู้บริหาร

MOIT1-2 นโยบายผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จริม13ธค65

MOIT1-3 โครงสร้างหน่วยงาน

MOIT1-4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมาย

MOIT1-5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน

MOIT1-6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่

MOIT1-7 ข้อมูลการติดต่อ

MOIT1-8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

MOIT2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

MOIT3 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

MOIT4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

MOIT5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ พ.ศ.2564

MOIT6 อินโฟกราฟฟิก หน่วยงาน

MOIT7 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม(2561-2580)

MOIT8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

MOIT4.9 หนังสือรายงานผู้บริหารแผนปฏิบัติ66

MOIT9 แผนปฏิบัติการประจำปี 20ธค65

Moit9 ผลAction Plan คปสอ.แม่จริม final21มีค66

MOIT10 งบแผนการเงินการคลัง 2566

MOIT10 แผนการเงินการคลัง 20มีค2566ไตร2

MOIT4.11 หนังสือรายงานผู้บริหารแผนเงิน

MOIT10 ปกแผนการเงินการคลัง 2566

MOIT10 แผนการเงินการคลัง 2566

MOIT10 แผนการเงินการคลัง 2566จ้างเหมา

MOIT10 แผนการเงินการคลัง 2566วัสดุ

MOIT11 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

MOIT12 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

MOIT13 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

MOIT14 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ

MOIT15 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

MOIT16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.doc

MOIT17-1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง65

MOIT17-2 แผนการเงินการคลัง 2566

MOIT17-3 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

MOIT17-3 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2

MOIT4.2-2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบดำเนินงาน_2

MOIT1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ ตค-มีค66

ตค65

ธค65

พย65

มค66

กพ66

มีค66

MOIT17-4 ส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Add reply

  •  

    นายฉลองชัย สิทธิวัง
    สาธารณสุขอำเภอแม่จริม
     

  •